Translate

zaterdag 10 mei 2008

Cycloon Birma

Het zal niemand ontgaan zijn, Birma is op 2 mei getroffen door een cycloon. Nargis was de eerste cycloon van het seizoen en trok een verwoestend spoor over Birma. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn, cijfers zijn inmiddels opgeschroefd naar 100.000, maar het zouden er ook veel meer kunnen zijn.

De Birmese overheid werkt hulp, die uit alle delen van de wereld wordt aangeboden, tegen. Hulpverleners mogen het land niet in. Het lijkt erop dat geld, goederen en voedsel geconfisqueerd worden door het leger, die de daadwerkelijk macht in handen hebben. In tussen zijn grote gebieden nog steeds onbereikbaar. De doden kunnen niet geteld of geborgen worden, de overlevenden kunnen niet rekenen op medische hulp of voedsel. Er kunnen nog veel meer doden vallen.
Dit maakt het moeilijk voor mij om te beslissen geld te doneren aan Giro 555 voor slachtofferhulp. Ik ken Birmese vluchtelingen in Nederland en elders, ik ken ook de situatie in Birma en ik wil ook graag hulp bieden aan mensen in nood, ook al wonen zij ver weg. Maar heeft het zin in dit geval?
Intussen gaat een referendum over de toekomst van Birma wel gewoon door. In de zwaarst getroffen gebieden is het referendum uitgesteld, in andere delen zijn de stemlokalen geopend. Of dit referendum over een nieuwe grondwet veel verlichting zal bieden is nog maar de vraag. Dit referendum is al beloofd sinds 1990, maar keer op keer uitgesteld. Er is geen mogelijkheid geweest voor de oppositie om constructief mee te werken aan de inhoud van de nieuwe grondwet en de positie van het leger zal met deze grondwet verstevigd worden.
Kan de grootste natuurramp in de geschiedenis van Birma nog een positieve kant hebben? Na de demonstraties van de monniken eerder dit jaar, zijn de ogen van de wereld weer op Birma gericht. De regering probeert hulpverleners buiten de deur te houden, maar het is nog maar de vraag in hoeverre dat zal lukken. Misschien is dit een moment waarop de wereld zich intensiever met Birma kan bemoeien en een postieve verandering kan bewerkstelligen.

Voor mensen die meer willen weten:
Cycloon Nargis
Het referendum
Problemen met hulpverlening
Giro 555
De Irrawaddy

On May 2nd the Cyclone Nargis hit Burma and wreaked immense havoc all over the country. It was the first cyclone of the season and caused many dead, the death toll at the moment is estimated at 100.000, but some say it could be much worse.
the Burmese governement is trying to stop the aid that is being sent from all over the world. Aid workers are denied access to the country, money, goods and food are being confiscated by the army. In the mean time, large areas of the country are still not accesible, the dead are not counted and buried, the survivors have no access to medical aid or food and are likely to suffer more.
This makes it very hard for me to decide wether to donate money to aid organisations. I want to help people in need, I know Burmese refugees in the Netherlands and elsewhere in the world. But will my money aid those who need it? Or will it aid the regime?
In the mean time, the referndum about the future of Burma will go on as intended. Only in the hardest hit areas will the referendum be postponed for two weeks. In other parts of the country people can decide today about a new constitution. This referendum has been promised since 1990 and postponed again and again. There has been no possibility for the opposition to constructively add to the decisionmakingprocess and the new constitution will strengthen the position of the army.
Can this biggest natural disaster in the history of Burma have any postive effects? After the demonstrations of the monks in Burma earlier this year, the eyes of the world are once again on Burma. The regime is trying to keep the foreign aid workers outside, but it is unclear how succesfull that will be. Perhaps this is a moment when the world can show a more active interest in Burma and enable some changes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten